Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Výzva na zaslanie návrhov k pripravovanej vyhláške k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

termín zaslanie návrhov najneskôr do 10. júla 2012

Na základe informatívneho stretnutia a diskusie predstaviteľov SKSI a odborne spôsobilých osôb pre ECB dňa 27. júna 2012 v sídle Úradu SKSI so zástupcami MDVRR SR k návrhu vyhlášky pripravovanej po schválení novely zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov Vás vyzývame na zaslanie Vašich konštruktívnych a vecných návrhov a pripomienok k návrhu VYHLÁŠKY (nie zákona). Návrhy posielajte najneskôr do 10. júla 2012 na e-mailové adresy sekretariátu Úradu SKSI: sksi@sksi.sk alebo na ministerstvo: jan.cernak@mindop.sk a matej.kerestur@mindop.sk

Podkladové materiály k príprave návrhu vyhlášky:
- Tézy k vyhláške
- Návrh novely zákona č. 555/2005 Z.z. - schválený Vládou SR dňa 20. 6. 2012
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - nové upravené znenie
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21164
Podnet: Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov
Rokovanie: 12/2012, 20.06.2012, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 272/2012