Slovenská komora stavebných inžinierov

Poplatok za autorizačnú skúšku

Platnosť výšky poplatkov je od 1. júla 2013.

Výška úhrady za jednu autorizačnú skúšku pre jednu kategóriu:     200 €
Výška úhrady za rozšírenie autorizácie o ďalšiu kategóriu (vykonaním novej skúšky):   200 €
Výška úhrady za autorizáciu pre dve kategórie v jeden deň:            400 €
Výška úhrady za preskúšanie (§ 23a zákona č. 138/1992 Zb.):       200 €
Výška úhrady za opakovanú autorizačnú skúšku (§ 21 zákona):     200 €
Výška úhrady za odvolaciu skúšku (§ 21 zákona):                            0 €
Výška úhrady za dokončenie skúšky po jej prerušení:                     100 €
Výška úhrady v prípade nepripustenia na skúšku:                            100 €


Úhradu za skúšku je možné realizovať:
* prevodným príkazom             
* poštovou poukážkou              
* vkladom na účet

Bankové spojenie:             Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:                          2926886553
Kód banky:                         1100
Konštantný symbol:           0558
Variabilný symbol:             číslo preddavkovej faktúry, ktorú Vám zašleme elektronicky na e-mail
                                   uvedený vo Vašej prihláške na skúšku, po jej odovzdaní

IBAN:               SK5411000000002926886553
BIC (SWIFT):    TATRSKBX
IČO SKSI:         30779022
DIČ SKSI:         2020809692

Nie sme platcami DPH.