Slovenská komora stavebných inžinierov

Podmienky a tlačivá na skúšky odbornej spôsobilosti

Prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

- vyplnením tlačiva prihlášky (viď nižšie TLAČIVÁ) 
- vyplnením on-line prihlášky cez nový Informačný portál Slovenskej komory stavebných inžinierov

Originál podpísanej prihlášky vrátane požadovaných príloh je potrebné odovzdať alebo zaslať poštou na regionálnu kanceláriu, v ktorej budete skúšky absolvovať.


Pdmienkou zaradenia uchádzača na skúšky po odovzdaní prihlášky je zaslanie / odovzdanie všetkých potrebných príloh (uvedených v tlačive PODMIENKY - viď nižšie) v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky. Samotná prihláška na skúšku nemôže byť akceptovaná.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu skúšok Vám odporúčame odovzdať záväznú prihlášku spolu so všetkými potrebnými prílohami v čo najskoršom termíne.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Prihláška
Podmienky
Záznamník odbornej praxe a zoznam stavieb