Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu

Nižšie zverejnené 4 zoznamy pozostávajú z odborne spôsobilých osôb podľa § 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti pre jednotlivé miesta spotreby energie v budove v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (pozn. tieto odborne spôsobilé osoby ale nemusia mať ešte vydané živnostenské oprávnenie pre vykonávanie energetickej certifikácie, preto si túto skutočnosť vo vlastnom záujme treba overiť buď priamo u týchto osôb alebo na webovej stránke živnostenského registra www.zrsr.sk alebo obchodného registra www.orsr.sk). 

SKSI vedie aj ďalší zoznam, ktorý pozostáva z tých istých odborne spôsobilých osôb, ktoré úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti, ale majú už aj vydaný živnostenský list s možnosťou vykonávať energetickú certifikáciu pre príslušné miesto spotreby energie v budove.

UPOZORNENIE pre odborne spôsobilé osoby:

- vydanie ŽL a zmeny osobných údajov v nižšie uvedených zoznamoch nahlasujete len písomne e-mailom na: sksi@sksi.sk alebo faxom: 02/5244 4093 
- v prípade, že si neželáte, aby boli zverejnené v zoznamoch Vaše osobné kontakty, t.j. telefón, fax, web, e-mail, prosíme, oznámte to písomne na vyššie uvedené mailové adresy alebo faxom.

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že momentálne pripravujeme nový informačný systém evidencie údajov v Evidencii odborne spôsobilých osôb na vykonávanie energetickej certifikácie budov a ich zobrazovania na novom webovom rozhraní.
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby overenia aktuálnych údajov z databázy kontaktovali priamo Úrad SKSI na t.č. 02/5249 5042, 5244 4094.


ďakujeme za pochopenie
Úrad SKSI

Posledná aktualizácia zoznamov
bola vykonaná v dňoch: 20. októbra 2014 a 22. januára 2015.

Zoznamy (zoradené abecedne a podľa regiónov) sú rozdelené na tieto 4 miesta spotreby energie v budove: 

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Vykurovanie a príprava teplej vody
Vetranie a klimatizácia
Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
Zoznam osôb pre energetickú certifikáciu so živnostenským listom