Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Návrh zákona zo dňa 17.05.2019 - LP/2019/383 je v MPK

Do 27. mája 2019

Návrh zákona zo dňa 17.05.2019 - LP/2019/383 je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Svoje pripomienky špecifikujte v predmete správy, či sú zásadného charakteru  alebo obyčajné.  Všetky zásadné pripomienky zasielajte aj s odôvodnením.

Svoje pripomienky zasielajte elektronicky  na email: hospudkova@sksi.sk a sksi@sksi.sk.

Dátum začiatku MPK: 17.05.2019

Dátum konca MPK: 27.05.2019

Viac informácii na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/383 ň