Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Medzinárodná norma ISO 2394 (2015) zaradená do sústavy STN

 

Na Úrade Slovenskej komory stavebných inžinierov sa 8. novembra 2019 stretli  zástupcovia odborných  sekcií a odborníci v danej problematike, aby prediskutovali stanovisko k prevzatiu normy ISO 2494: 2015 (General principles on reliability for structures).

 

Norma poskytuje návody  na rozhodnutia o výbere vhodného stupňa  (úrovne) spoľahlivosti pri zohľadnení  následkov  konštrukčného zlyhania, nákladov a úrovne úsilia potrebného na redukciu rizika zlyhania alebo poškodenia.

 

Zúčastnení dospeli k jednoznačnému záveru, že prevzatie normy do sústavy slovenských technických noriem STN je potrebné a zároveň je nevyhnutné zosúladenie normy s národnými prílohami na uľahčenie jej používania.

 

Zástupcovia SKSI odporučili, aby norma bola zavedená do sústavy slovenských technických noriem STN v pôvodnom znení v anglickom jazyku.