Slovenská komora stavebných inžinierov

Medzinárodná norma ISO 2394 (2015) zaradená do sústavy STN

 

Na Úrade Slovenskej komory stavebných inžinierov sa 8. novembra 2019 stretli  zástupcovia odborných  sekcií a odborníci v danej problematike, aby prediskutovali stanovisko k prevzatiu normy ISO 2494: 2015 (General principles on reliability for structures).

 

Norma poskytuje návody  na rozhodnutia o výbere vhodného stupňa  (úrovne) spoľahlivosti pri zohľadnení  následkov  konštrukčného zlyhania, nákladov a úrovne úsilia potrebného na redukciu rizika zlyhania alebo poškodenia.

 

Zúčastnení dospeli k jednoznačnému záveru, že prevzatie normy do sústavy slovenských technických noriem STN je potrebné a zároveň je nevyhnutné zosúladenie normy s národnými prílohami na uľahčenie jej používania.

 

Zástupcovia SKSI odporučili, aby norma bola zavedená do sústavy slovenských technických noriem STN v pôvodnom znení v anglickom jazyku.