Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Legislatíva

Každý člen SKSI má právo zapojiť sa do legislatívneho procesu nielen ako občan, ale aj priamo cez SKSI. Jednou z hlavných úloh SKSI je preto dlhodobo presadzovať záujmy členov SKSI a spolupodielať sa na dianí v sociálnej, hospodárskej, ale aj vzdelávacej a kultúrnej oblasti.

SKSI sa dlhodbo zapája do legislatívnych procesov zmien zákonov, vyhlášok a metodík a podporuje zmeny, ktoré pozitívne vplývajú nie len na podnikateľský sektor v oblasti stavebníctva, ale aj na celú spoločnosť ako takú. Pre potrebné zmeny poukazuje a vyvoláva diskusie o problémoch v rámci stavebníctva a snaží sa pomocou svojej členskej základe aktivizovať odborníkov pre jednotlivé oblasti. Široká členská základňa dáva dobrý základ pre zapojenie sa do jednotlivých problematík a predkladať možné riešenia. 

Predkladateľ je v zmysle Čl. 10 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR povinný v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu zverejniť predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu.

Účelom predbežnej informácie je informovať verejnosť a orgány verejnej správy o zámere predkladateľa spustiť tvorbu návrhu právneho predpisu. Predbežnú informáciu je potrebné zverejniť v dostatočnom časovom predstihu pred spustením tvorby právneho predpisu.

V predbežnej informácii by mal predkladateľ najmä stručne uviesť:

  1. základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu,
  2. zhodnotenie súčasného stavu,
  3. spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu právneho predpisu,
  4. predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.


K predbežnej informácii môže verejnosť prostredníctvom portálu Slov-Lex zaslať pripomienky smerujúce k návrhu ako takému, ktorými sa predkladateľ musí zaoberať a ktoré musí zhodnotiť v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.

Verejnosť môže po zverejnení predbežnej informácie taktiež vyjadriť záujem participovať na tvorbe právneho predpisu, napríklad vyjadrením záujmu o účasť v pracovnej skupine, ad-hoc konzultácie, prípadne iný spôsob. Užitočnou pomôckou v tomto smere, ako pre predkladateľa, tak i verejnosť, je odporúčací materiál Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

V prípade záujmu zapájať sa do legislatívneho procesu nás kontaktujte na sksi@sksi.sk alebo oslovte vašu odbornú sekciu, alebo regionálnu kanceláriu.

Pravidelne sledujeme a monitorujeme legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo alebo aj nepriamo aktivít a činností SKSI a jej členov. 
Legislatívny monitoring relevantných právnych predpisov.