Slovenská komora stavebných inžinierov

Vnútorné poriadky SKSI

Štatút Slovenskej komory stavebných inžinierov
schválený Valným zhromaždením dňa 28. mája 2016

Štatút Regionálneho združenia SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 31. mája 2014 Etický poriadok SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 14. apríla 2012 

Disciplinárny poriadok SKSI
Schválený Valným zhromaždením dňa 14. apríla 2012Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 28. mája 2016

Skúšobný poriadok SKSI pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov 
schválený Valným zhromaždením dňa 28. mája 2016

Skúšobný poriadok SKSI ku skúškam o energetickej hospodárnosti budov
schválený Valným zhromaždením dňa 28. mája 2016Rokovací poriadok Predstavenstva SKSI

schválený Predstavenstvom dňa 11. mája 2012

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKSI
schválený Valným zhromaždením dňa 19. apríla 2008 Náhrady za stratu času a odmeny členov volených orgánov SKSI
schválené Valným zhromaždením dňa 28. mája 2016
Príloha 1: Tlačivo: Výkaz činnosti člena Predstavenstva SKSI
Príloha 2: Tlačivo: Výkaz činnosti člena Disciplinárnej komisie SKSI
Príloha 3: Tlačivo: Výkaz činnosti člena Autorizačnej komisie SKSI
Príloha 4: Tlačivo: Výkaz činnosti člena Dozornej rady SKSI
Príloha 5: Tlačivo: Výkaz činnosti člena Etickej rady SKSI
Príloha 6: Tlačivo: Výkaz činnosti člena výboru RZ SKSI
Príloha 7: Prezenčná listina zo zasadnutia voleného orgánu SKSI
Príloha 8: Tlačivo: Výkaz činnosti prednostu RK SKSISmernica SKSI o činnosti prednostu regionálnej kancelárie SKSI
schválená Predstavenstvom SKSI dňa 5. decembra 2014, účinná dňom schválenia

Smernica SKSI o slobodnom prístupe k informáciám
schválená Predstavenstvom SKSI dňa 25. septembra 2014

Smernica SKSI o poskytovaní finančného príspevku na odborné podujatia a publikácie iných organizácií 
schválená Predstavenstvom SKSI dňa 6. decembra 2013, účinná od 1. januára 2014

Dodatok č. 2 k Smernici predsedu SKSI č. 1/2011 k organizovaniu seminárov a podujatí prostredníctvom IKS SKSI
schválená Predstavenstvom SKSI dňa 25. septembra 2014

Dodatok č. 1 k Smernici predsedu SKSI č. 1/2011 k organizovaniu seminárov a podujatí prostredníctvom IKS SKSI
účinný od 30. mája 2014   

Smernica predsedu SKSI č. 1/2011 k organizovaniu seminárov a podujatí prostredníctvom IKS SKSI
Prílohy č. 1 až 6 k Smernici predsedu SKSI č. 1
Príloha č. 7 k Smernici predsedu SKSI č. 1
účinná od 1. februára 2011


Štatút miestneho zástupcu SKSI
schválené Predstavenstvom SKSI dňa 10. decembra 2010 

Pracovný poriadok SKSI
schválený predsedom SKSI, účinný od 22. októbra 2009

Smernica č. 1/2007: Tvorba a použitie sociálneho fondu
účinná od 1. februára 2007
Usmernenia predsedu SKSI:

Usmernenie predsedu SKSI o postupe pri vyčiarknutí zo Zoznamu autorizovaných inžinierov na základe vlastnej žiadosti a z dôvodu úmrtia
schválené predsedom SKSI 27. októbra 2014, účinné od 30. októbra 2014

Usmernenie predsedu SKSI o vydávaní osvedčení a pečiatok
schválené predsedom SKSI 9. decembra 2013, účinné od 1. januára 2014

Usmernenie predsedu SKSI 1/2012 - Postup pri vyplácaní odmeny pre členov Skúšobnej komisie a členov odborných sekcií SKSI
schválené predsedom SKSI 12. septembra 2012, účinné od 12. septembra 2012