Slovenská komora stavebných inžinierov

Stavebný zákon

Nový STAVEBNÝ ZÁKON: aktuálne informácie

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
s účinnosťou od 1. júla 2013

Novela súčasného Stavebného zákona
účinná od 2. januára 2015

Základné požiadavky na stavby - Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trha ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011). (celý text predmetného Nariadenia) Nariadenie EÚ je všeobecný akt záväzný v plnom rozsahu, ktorý prijíma Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom alebo Európska komisia. Je priamo uplatniteľné, čo znamená, že predstavuje právny predpis, ktorý je okamžite platný vo všetkých členských štátoch rovnako ako vnútroštátne právo a bez toho, aby museli zasiahnuť vnútroštátne orgány. Tento predpis prebral stavebný zákon novelou, ktorá nadobudla účinnosť 1. 7. 2013.